Adatvédelmi irányelvek

Nemzetközi, közösségi, média platform

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

PREAMBULUM

 

 1. Jelen adatkezelési szabályzat („Szabályzat”) a com Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési-, adatvédelmi szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat a Weboldalon található Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza. A jelen Szabályzatban nagybetűvel használt fogalmak az ÁSZF-ben meghatározott tartalommal értendőek, az itt tett kiegészítésekkel.

 

 1. Ügyfél és a Tudta Partner7 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. III. lház. 4. em. 17.; Cégjegyzékszám: 01-09-184552; email: dkriszta@tudta.hu) mint a Weboldal Üzemeltetője és Szolgáltatója, és ennek kapcsán, mint adatkezelő, magukra nézve kötelezőnek ismerik el és szerződött partnereik számára is kötelező és elengedhetetlen feltételként elfogadtatják jelen jogi közlemény rendelkezéseit.

 

 1. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat kibocsátásának célja, hogy biztosítsa a nemzetközi adatkezelési-adatvédelmi előírások és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényesülését az alkalmazott eszközök, adatok szükség szerinti védelme útján.

 

 1. A Szabályzat területi hatálya a Weboldal üzemeltetése és a Szolgáltatás nyújtása körében történő adatkezelésre terjed ki, míg időbeli hatálya az Ügyfél hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a jelen Szabályzat alapján az adatkezelő a személyes adatokat nem törli, vagy az Ügyfél a Szolgáltatás megszűnését követően, a személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri az Üzemeltetőtől/Szolgáltatótól.

 

 1. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek a Weboldalon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a Weboldalról más honlapra át lehet térni vagy más honlapra való hivatkozásra vonatkozik.

 

 1. Az Üzemeltetőtiszteletben tartja a Weboldal Ügyfeleinek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 

 1. FOGALMAK
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • ügyfél: a Szolgáltató által nyújtott, ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás igénybe vevője, aki a 18. életévét betöltötte (vagy a rá irányadó korhatárt elérte és a rá irányadó jog szerinti törvények alapján a szolgáltatást jogosult igénybe venni, és aki a regisztrációval egyidejűleg elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat;
 • értékesítő: azon Ügyfél, aki a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást igénybe vevő – még korábban nem regisztrált – ügyfeleket közvetít Szolgáltató részére jutalék ellenében;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Neve: Tudta Partner7 Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 324. III. lház. 4. em. 17.

Cégjegyzékszám: 01-09-184552

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24827593-2-41

Kapcsolat: e-mail: dkriszta@tudta.hu telefon: +3670 451 8708

 

 • AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

 1. Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az Ügyfelek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal tényleges használatával, a használathoz szükséges regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS CÉLJA

 

 1. A Weboldal szolgáltatásának igénybe vétele regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelező megadnia az Üzemeltető által kért, azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges és a valóságnak megfelelő adatait. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációs adatlapon további adatok megadását kérje az adatkérés céljának közlésével. Az Üzemeltető a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

 1. A regisztráció során kötelezően vagy nem kötelezően megadott adatok kezelésének célja:
 2. az Ügyfél azonosítása a Weboldal használata során;
 3. az Ügyfél adataihoz való korlátozott hozzáférés biztosítása a Szolgáltató részére;
 • a Weboldal fejlesztéséhez és működésének optimalizálásához szükséges statisztikai célú felhasználás,
 1. az adatok továbbítása a Szolgáltatás elvégzése érdekében Szolgáltató felé;
 2. az adatok továbbítása a Szolgáltatás elvégzése érdekében az Értékesítők felé.

 

 1. Az adatok az Ügyfél azonosítását, a kapcsolattartást, fogyasztói szokásainak megismerését és az Ügyfél fogyasztói jogainak érvényre jutását szolgálják. A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak, ami kizárólag az Ügyfél önkéntességén alapulhat. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekre a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak. A további adatkezelések elsősorban a szolgáltatás nyújtásához, az Üzemeltető működési köréhez kapcsolódnak. Ebben a körben az adatszolgáltatás önkéntes.

 

 1. Az Üzemeltető a Szolgáltatónak hozzáférést biztosít az Ügyfelek nevéhez, felhasználó azonosítójához („ID”), az Ügyfél által kiválasztott nyelvhez, az Ügyfél email címéhez, telefonszámához, címéhez és számlázási címéhez, érvényes csomagjához, az érvényes számlázási információkhoz, illetve az adott Ügyfél felé a Szolgáltatást közvetítő Értékesítő nevét továbbítja a Szolgáltató felé, aki ezen adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben jogosult kezelni.

 

 1. Az Üzemeltető az Értékesítőknek hozzáférést biztosít az őt jutalékra jogosító Ügyfelek ID számához, státuszához, valamint érvényes szolgáltatáscsomagjához, akik ezen adatokat kizárólag az értékesítői jutalék összegének megállapításához szükséges mértékben jogosultak kezelni.

 

 1. Az Ügyfelek a Weboldalt kizárólag a honlapról megismerhető szabályzatok és ismertetők alapján jogosultak használni, amelyről az Üzemeltető a Weboldal felületén folyamatos tájékoztatást biztosít. A Weboldal nyújtotta szolgáltatás igénybevételét az ÁSZF vásárlási és fizetési tájékoztató és egyéb a Weboldalon feltüntetett szabályzatok leírása részletesen tartalmazza, amelyek onnan megismerhetőek. Az Üzemeltető az Ügyfelek személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. Az Ügyfél jogosult a regisztrációja törlésére, melyet az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül végrehajt. Az Ügyfelek törölt adatairól az Üzemeltető még anonim módos sem készíthet biztonsági másolatot.

 

 1. Amennyiben az Ügyfél és az Üzemeltető között olyan jogviszony jön létre, amely szükségessé teszi az adatok kezelését, az Üzemeltető mindaddig kezelheti a személyes adatokat, ameddig az adatkezelésre jogszabály felhatalmazást ad, vagy ameddig arra az esetleges igényérvényesítés érdekében szükség lehet.

 

 1. A regisztráció, valamint a Weboldal megtekintése során rögzítésre kerülhet az Ügyfél számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az Ügyfél számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az Üzemeltető hat hónapon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

 

 

 1. ÜGYFÉL HOZZÁJÁRULÁSA, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. Az Ügyfél a Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre, postacímére vagy telefonszámon szóbeli közvetítéssel az Üzemeltető reklám, promóciós leírásokat, az Üzemeltető érdekkörébe tartozó kérdőíveket és egyéb hírlevelet küldjön (továbbiakban együttesen: anyagok). Az anyagok az Üzemeltetővel szerződésben álló harmadik személyek anyagait, reklámjait, promócióit vagy egyéb, az Üzemeltető tevékenységével összefüggő leírásokat is tartalmazhatnak. A megküldött anyagok a direktmarketing körébe is tartozhatnak. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére az anyagok napi rendszerességgel, vagy akár naponta több alkalommal közvetítésre kerüljenek.

 

 1. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az Üzemeltető a Weboldal felületére történő belépésekor rögzítheti az ottani böngészéseit, amiből saját részére statisztikát készíthet. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető által rögzített fogyasztói szokásából vont statisztikai eredmény alapján célzott anyagok kerüljenek részére megküldésre, a személyes használata során a felhasználói Weboldal felületét az Üzemeltető az Ügyfél fogyasztói szokásainak felhasználásával jelenítse meg számára. Az Ügyfél ezért kifejezetten hozzájárul és felhatalmazást ad az Üzemeltetőnek ahhoz, hogy a Weboldalon történő felhasználói szokásának folyamatos értékelésének eredményeképpen címzett reklámokat, egyéb közléseket küldjön vagy közvetítsen közvetett vagy közvetlen módon, akár a direkt marketing eszközökkel.

 

 1. Ügyfél kifejezetten hozzájárul továbbá, hogy az általa megadott és az Üzemeltető által rögzített adatokat és információkat a Szolgáltatás során gyűjtött adatokkal egyesítve az Üzemeltető esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy Szolgáltatásához is felhasználásra kerülhessen.

 

 1. A Weboldal Üzemeltetője Weboldalán teszi közzé a kötelezően és a nem kötelezően megadott adatok körét, amelynek felhasználása nem lehet ellentétes a Weboldalon közzétett szabályzatokkal és egyéb adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokkal. Az Ügyfélnek az Üzemeltető biztosítja, hogy e-mail címére, postacímére küldött levelek további küldését megtiltsa, vagy a telefonon történő megkeresést kizárja.

 

 1. Az Ügyfél az oldalt kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy az Ügyfél az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el vagy akár szándékosan vagy akár gondatlanságból a Weboldal bármely szabályzatát megszegte. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha az Ügyfél adatai az Ügyfél hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

 

 1. Az Ügyfél köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha az Ügyfél mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy cselekményével, kommunikációjával más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden Ügyfél köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy etnikai kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Az Ügyfél jogszabályba ütköző magatartást fejt ki, ha más ügyfél személyes adatait kifürkészi, vagy annak kifürkészését megkísérli. Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Az Ügyfél nem tanúsíthat olyan kommunikációt/magatartást, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat. Az Ügyfél nem valósíthat meg olyan magatartást, amely kéretlen reklámlevelek (spam) küldését eredményezi. Az Ügyfél köteles tartózkodni olyan elektronikus levelek küldésétől, amelyek akár méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas lehet arra, hogy az Üzemeltetőnek kárt okozzon, vagy tevékenységét bármely módon hátráltassa, vagy az Üzemeltető vagy partnerei jó hírnevét csorbítsa.

 

 1. Minden Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető vagy vele szerződésben álló harmadik személy érdekeit sérti. Az Ügyfél köteles tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak, adatainak a megszerzésére vagy annak felhasználására irányul. Az Ügyfél nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, Szolgáltatás reklámozására irányul.

 

 1. Az Ügyfél köteles gondoskodni a saját maga által generált és csak számára ismert és értéket képviselő adatok biztonságáról. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségét megszegi és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Üzemeltetővel vagy annak bármely partnerével szemben az Ügyfél semmilyen igényt nem érvényesíthet.

 

 1. Az Ügyfél köteles az Üzemeltetőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél a Weboldal használata során. Az Üzemeltető a visszásságot a bejelentéstől számított, az ÁSZF-ben rögzített időtartamon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről az Ügyfelet elektronikus levélben értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve ha képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszűnteti.

 

 1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Erre tekintettel amennyiben az Ügyfél kéri, az Üzemeltető tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó és az Üzemeltető által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

 1. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.

 

 1. Az Ügyfél kérheti továbbá az adatainak zárolását. Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

 1. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés vagy adathozzáférés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

 

 1. Ha az Üzemeltető az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

 1. Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 1. Amennyiben Ügyfél bármely jogát visszaélésszerűen kívánja használni, Üzemeltető jogosult a joggyakorlást megtagadni, illetve korlátozni.

 

 1. ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

 

 1. Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága és a személyes adatok védelmének érdekében. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz az Ügyfelek adatainak biztonsága érdekében.

 

 1. Az Üzemeltető az Ügyfél regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, így személyes adatainak törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet.

 

 1. Az Üzemeltető az Ügyfelek magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

 1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a jelen Szabályzatot vagy akár más szabályzatát sértő Ügyfelet az oldalról kizárja, regisztrációját törölje és a már megszerzett kedvezményeit ezzel együttesen elvegye.

 

 1. Az Üzemeltető biztosítja, hogy az Ügyfél a jelen Szabályzat elfogadásával megadott adatkezelésekhez és anyagok megküldésének hozzájárulását bármikor visszavonja, vagy ismételten megadja.

 

 1. A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására az Üzemeltető csak az Ügyfél kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válik jogosulttá.

 

 1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe saját felelősségére. Az Üzemeltető az adatfeldolgozóért felelősséget vállal.

 

 1. Az Üzemeltető az Ügyfél regisztrációjának törlését követően köteles 30 napon belül az Ügyfél személyes adatainak törlésére.

 

 1. Az Üzemeltető kizárja felelősséget az Ügyfél által az Üzemeltető vagy szerződött partnere felé közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként az Ügyfél érdekkörére visszavezethető mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár vagy jogsérelem, illetve egyéb hátrányos következmény vonatkozásában.

 

 

 

 

 • Záró rendelkezések

 

 1. A jelen Szabályzat bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

 

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, azok eldöntése, vitatása esetén a mindenkori hatályos az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

 

 1. Az adatkezelést érintő panasszal a joghatósággal és illetékességgel rendelkező magyar bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) egyaránt lehet élni.

 

Lezárva: 2022. október 7.

A mindenkor hatályos Szabályzat a Weboldalról tölthető le és ott található meg!

 

 

hu_HU