Általános szerződési feltételek

Nemzetközi, közösségi, média platform

Tudta Partner7 Korlátolt Felelősségű Társaság

AIRTHECASH

általános szerződési feltételek

 1. Az általános szerződési feltételek tartalma, rövid összefoglalás

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjednek a Tudta Partner7 Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Közvetítő”) szerződéses jogviszonyban álló üzletfelei (a továbbiakban: Szolgáltató”) és a Közvetítő által a(z) www.airthecash.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Partner, Szolgáltató Ajánló és Szolgáltatót Támogató Referens (a továbbiakban együttesen: Felhasználó”) jogaira és kötelezettségeire. A Weboldalon történő regisztrációval a jelen ÁSZF-ben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a Közvetítő és a Felhasználó között. Jelen ÁSZF szabályozza továbbá a Közvetítő és a Szolgáltató közötti jogviszony egyes általános kérdéseit.

 

Összefoglaló: Ez a jogi dokumentum szabályozza az Ön és a Közvetítő között az AIRTHECASH rendszer használatával kapcsolatos szerződés részleteit, az Ön jogait és kötelezettségeit, valamint a rendszer használatának feltételeit, és az ezzel elérhető jutalmakat. A Weboldal és a Szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 1. A Közvetítő adatai

 

A Közvetítő neve: Tudta Partner7 Korlátolt Felelősségű Társaság

A Közvetítő székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1037 Budapest, Bécsi út 322. 3. lház. 4. em. 17.

A Közvetítő elérhetősége, a Szolgáltatókkal és Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: dkriszta@tudta.hu

Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 01-09-184552

Adószáma: 24827593-2-41

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 70 451 8708

A szerződés nyelve: magyar

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Hostinger International Ltd.; 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, Cyprus; en@hostingermail.com

 • Az általános szerződési feltételek tartalma
 1. A Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldalon elérhető bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Abban az esetben, ha a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.
 1. Jelen ÁSZF szerinti jogviszony a Felhasználó és a Közvetítő között jön létre azzal, hogy a Felhasználó igénybe veszi a Közvetítő szolgáltatásait és a regisztráció során elfogadja a mindenkor hatályos ÁSZF-et. A Közvetítő által nyújtott szolgáltatás lényege áruk/szolgáltatások közvetítése és egy olyan különálló media platform és üzleti project management rendszerhez való hozzáférés nyújtása, amely egyesíti a social media, a SAAS és PAAS rendszerek előnyeit a modern fintech és marketing megoldásokkal (a továbbiakban: „Szolgáltatások”).
 1. A Szolgáltatásokat a Közvetítő a Weboldalhoz és annak funkcióihoz való hozzáférés biztosításával nyújtja.
 1. Felhasználónak minősül minden személy, aki a Közvetítő szolgáltatásait igénybe veszi, azaz minden személy, aki a Weboldalon regisztrál, vagy azt használja. A Szolgáltatásokat kizárólag jogi személyek, szervezetek, egyéni vállalkozók és nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vehetik igénybe.
 1. A Szolgáltató és a Közvetítő közötti jogviszony a Szolgáltatói státusz megszerzésére vonatkozó egyedi együttműködési megállapodás megkötésével jön létre, mely jogviszonyra az egyedi megállapodásban foglaltak alapján jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései is irányadók. Szolgáltatónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely a Közvetítővel egyedi szerződéses jogviszonyban áll, és akinek a termékei- és/vagy szolgáltatásai a Weboldalon megjelennek.
 1. A Szolgáltatói státusz feltétele a Közvetítő és a Szolgáltató közötti együttműködési megállapodás megkötése, amely a Felek jogviszonyának egyes kérdéseit a jelen ÁSZF-ben foglaltaknál részletesebben tartalmazza (a továbbiakban: „Együttműködési Megállapodás”). A jelen ÁSZF és az Együttműködési Megállapodás törzsszövege közötti eltérés, illetve ellentmondás esetén az Együttműködési Megállapodás rendelkezései irányadóak a Közvetítő és a Szolgáltató jogviszonyára.
 1. A Közvetítő diszkrecionális jogkörében eljárva jogosult az Együttműködési Megállapodás megkötését megtagadni, ha a Szolgáltatónak bármilyen jogcímen fennálló díjtartozása áll fenn a Közvetítővel szemben, és/vagy ha a korábbi Együttműködési Szerződés megszüntetésére a Szolgáltató súlyos szerződésszegése szolgáltatott alapot.
 1. A Weboldalon található szolgáltatások, valamint termékek jellemzőit az Egyedi Megállapodásban foglaltak alapján a Közvetítő jogosult közzé tenni. A Weboldalon a Közvetítő a Szolgáltatásokhoz tartozó adatlapon fotókat is elhelyezhet, azonban az így elhelyezett fotók eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak, azzal, hogy a szolgáltatások működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elker tv.”) 2.§ (l) pontja alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.
 1. A Szolgáltatásokon keresztül a Felhasználó, a Szolgáltató és a Közvetítő között létrejövő szerződések nyelve főszabály szerint magyar, vagy az a nyelv, amelyet a Felek megjelölnek.
 1. A Közvetítő rögzíti, hogy a Szolgáltatásokon keresztül létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Közvetítő maga nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. Ugyanakkor amennyiben az ilyen módon létrejött szerződés tartalmában a Felek között később vita merülne fel, a Felek közötti szerződésben a magyar nyelv lesz az irányadó. A Felek ettől a rendelkezéstől közös akarattal eltérhetnek.
 1. A Szolgáltatások rövid ismertetése

 

 1. Közvetítő szerzője és kizárólagos jogosultja a Weboldalon elérhető AIR THE CASH rendszernek (a továbbiakban: „AIRTHECASH”).

 

 1. Az AIRTHECASH lényege egy olyan különálló media platform és üzleti project management rendszerhez való hozzáférés nyújtása, amely egyesíti a social media, a SAAS és PAAS rendszerek előnyeit a modern fintech és marketing megoldásokkal.

 

 1. A Felhasználó a Weboldalon a regisztráció fülre kattintással kezdeményezheti a Weboldal tartalmaihoz való hozzáférést. A regisztrációhoz a Weboldalon feltüntetett adatok megadása szükséges. A Felhasználó a regisztráció során és a jogviszony teljes időtartama alatt köteles naprakész és pontos adatokat megadni.

 

 

 1. A Felhasználók típusai

 

 1. Tag az a Felhasználó, aki a Weboldalon ingyenesen közzétett tartalmakhoz hozzáfér. A Tag a Közvetítőnek nem köteles díjat fizetni, az ÁSZF egyéb rendelkezései azonban rá is vonatkoznak. A Tag a Weboldalhoz és a Szolgáltatásokhoz csak korlátozottan fér hozzá, nem minden funkció elérhető számára.

 

 1. Partner az a Felhasználó, aki a Szolgáltatásokhoz való teljes-körű hozzáférés elérése érdekében havi szinten felhasználói díjat fizet a Közvetítő részére, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. A Partner számára a Közvetítő eszközöket, illetve képzéseket biztosít a Partner által végzett értékesítés támogatása, valamint a Szolgáltatások népszerűsítése érdekében. Eredményes értékesítés esetén a Közvetítő részesedést biztosít a Partner részére a közvetítői jutalék összegéből az jelen ÁSZF-ben meghatározott Affiliate Partnerprogram feltételrendszere szerint.

 

 1. Szolgáltatók (Gazdasági Partnerek) a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő, Egyedi Megállapodással rendelkező üzleti partnerek, akik Weboldalon keresztül termékeket, szolgáltatásokat nyújtanak, illetve díjakat (pl. közvetítői jutalék) fizetnek a Közvetítő részére.

 

 1. Szolgáltató Ajánlók azok a Tagok, akik közvetítői tevékenységének köszönhetően a Közvetítő újabb Szolgáltatókkal köt Egyedi Megállapodást. A Szolgáltató Ajánló üzletszerzési jutalékra jogosult abban az esetben, ha az általa közvetített Szolgáltató és a Közvetítő között egyedi Megállapodás jön létre. Az üzletszerzési jutalék összege a Szolgáltatótól származó, Közvetítő által realizált jövedelem 1%-a és 5%-a közötti bruttó összeg, amelynek megállapítása minden esetben a Közvetítő kizárólagos döntési kompetenciájába tartozik.

 

 1. Szolgáltatót Támogató Referensek azok a Közvetítő által meghatározott vizsgarendszer szerinti képzést elvégzett Partnerek, akik a Közvetítő és a Szolgáltató-jelölt, illetve később Szolgáltató között az első kapcsolatfelvételtől kezdve a megállapodáson át a folyamatos üzleti kapcsolat fenntartásával támogatja a Közvetítő és a Szolgáltató közötti gördülékeny együttműködést, valamint referál a Közvetítő és a Szolgáltató között. A Szolgáltatót Támogató Referens üzletszerzési jutalékra jogosult abban az esetben, ha az általa közvetített Szolgáltató és a Közvetítő között egyedi Megállapodás jön létre. Az üzletszerzési jutalék összege a Szolgáltatótól származó, Közvetítő által realizált jövedelem 1%-a és 5%-a közötti bruttó összeg, amelynek megállapítása minden esetben a Közvetítő kizárólagos döntési kompetenciájába tartozik.

 

 1. Top Partnerek azok a Partnerek, akik kiemelkedő teljesítményükkel különösen nagy üzleti forgalmat generálnak Közvetítő részére. Közvetítő az ilyen Partnerekkel külön megállapodásban további kedvezményeket, előnyöket biztosíthat.
 1. Jutalékból való részesedés

 

 1. Affiliate Rendszer:

A Weboldal használata és a Szolgáltatások igénybevétele során az AIRTHECASH megállapítja, hogy az adott Felhasználó kinek az ajánlása útján csatlakozott a közösséghez. A közösség tagjai is bármikor képesek újabb Felhasználót csatlakoztatni a közösségbe. Az AIRTHECASH közösség tagjai közül kizárólag azok jogosultak jutalékra, akik Partner  státuszban vannak. A Közvetítő kizárólagos döntési kompetenciájába tartozik annak eldöntése, hogy egy adott Felhasználó – a Szolgáltatások igénybevétele során kifejtett tevékenysége alapján – aktív státuszúnak minősül-e vagy sem.

Abban az esetben, ha a Weboldal és a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben a Szolgáltató termékei vagy szolgáltatásai kapcsán létrejön egy tranzakció, az AIRTHECASH megállapítja a jutalékra való jogosultságot.

A jutalék alapja a Szolgáltató által a Közvetítőnek megfizetett nettó összeg. A jutalék megoszlása az alábbiak szerint történik:

Ha az adott tranzakciót lebonyolító Felhasználó Partner, akkor ő jogosult a jutalékalap 40%-ának megfelelő összegű jutalékra.

Ha az adott tranzakciót lebonyolító Felhasználó nem Partner, hanem Tag, akkor az ajánlói vonalon felfelé az AIRTHECASH az esetleges további Tagokat átugorva megkeresi az első Partnert, aki a jutalékalap 40%-ának megfelelő összegű jutalékra jogosult.

Az AIRTHECASH azonos feltételrendszer alapján tovább keresi az ajánlói vonalon

 • a második Partnert, akit jutalékalap 4%-ának;
 • a harmadik Partnert, aki a jutalékalap 3%-ának;
 • a negyedik Partnert, aki a jutalékalap 2%-ának, valamint
 • az ötödik Partnert, aki a jutalékalap 1%-ának

megfelelő összegű jutalékra jogosult.

 

 1. Támogatói Csomagok:

 

A Közvetítő a Szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan rendszeresen reklámkampányokat hirdet meg, amelyek lebonyolításához harmadik személy reklámügynökségeket bíz meg. Az AIRTHECASH minden egyes reklámügynöki pozíciót külön-külön tart nyilván, így képes arra, hogy pontosan megállapítsa az adott reklámügynök által a Szolgáltató termékéhez, illetve szolgáltatásához kapcsolódóan generált forgalmat.

A Felhasználóknak lehetőségük van a Közvetítő által szervezett reklámkampányokhoz kapcsolódóan kibocsátott támogatói csomagokat vásárolni (a továbbiakban: „Támogatói Csomagok”). A reklámkampányokat lebonyolító külsős, (az AIRTHECASH rendszerben nem Partnerként szereplő) reklámügynökök szintén pozícióként kerülnek nyilvántartásba vételre, ugyanakkor tevékenységük alapján az Affiliate Rendszer szerinti jutalékokban nem részesülnek. Az ezen pozíciókra eső, Affiliate Rendszer szerint számított jutalék az aktív státuszú Partnerek között kerül felosztásra a támogatásuk arányában az alábbiak szerint:

 • 250 EUR összegű Támogatói Csomag esetén a jutalékalap 40%-ának, 10 részesedésnek megfelelő mértékű;
 • 500 EUR összegű Támogatói Csomag esetén a jutalékalap 40%-ának, 30 részesedésnek megfelelő mértékű, valamint
 • 1000 EUR összegű Támogatói Csomag esetén a jutalékalap 40%-ának, 70 részesedésnek megfelelő összegű

jutalékra jogosult az adott Támogatói Csomagot vásárló Partner az összes részesedés és a saját részesedése arányában az adott kampányból.

 

 • Felhasználó kötelezettségei

 

 1. A Felhasználó köteles a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges technikai feltételeket biztosítani a saját készülékén.

 

 1. A Felhasználó a Közvetítő szolgáltatásainak igénybevétele során köteles együttműködni a Szolgáltatóval.

 

 1. A Felhasználó köteles a Szolgáltatások igénybevétele során a Szolgáltató által megállapított vételárat és esetleges egyéb szolgáltatás(ok) esetén a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által meghatározott módon maradéktalanul megfizetni, függetlenül jótállási, szavatossági vagy egyéb panasz igényétől.

 

 1. A Partner köteles a havi szolgáltatási díjat, valamint a Támogatói Csomagok díját a Közvetítő részére határidőben megfizetni.

 

 • Szolgáltató kötelezettségei

 

 1. A Szolgáltató a Közvetítővel fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt az Egyedi Megállapodásban foglalt szerződéses kötelezettségeit köteles teljesíteni.

 

 1. A Szolgáltató köteles az általa kínált áruk/szolgáltatások nyújtására vonatkozó hirdetéseit pontos adatokkal közzétenni, és az ajánlat elfogadása esetén az ajánlatot elfogadó személyekkel az ajánlatban feltüntetett feltételek szerinti szerződést megkötni, és teljesíteni.

 

 1. Minden esetben a Szolgáltató tartozik felelősséggel a Szolgáltató és az ajánlatot elfogadó személyek közötti esetleges tranzakciók szerződésszerűségéért és azok jogszerűségéért.

 

 1. Minden esetben Szolgáltató köteles biztosítani a meghirdetett szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges személyi- tárgyi- és technikai feltételeket.
 1. Szolgáltató köteles érvényesíteni a Felhasználó által szerződésszerűen igényelt esetleges kedvezményeket, amennyiben a hirdetés ilyet tartalmazott. Ha erre a Szolgáltató bármely okból nem képes, úgy köteles arányos és észszerű kompenzációt felkínálni a Felhasználó részére.
 1. Szolgáltató köteles minden esetben hiteles, naprakész és pontos információkat megadni a Közvetítő és a Felhasználó részére, továbbá köteles az általa meghirdetett esetleges kedvezményeket a Felhasználók részére a kedvezményekben meghatározott tartalommal biztosítani. (a továbbiakban: „Kedvezmények”)
 1. A Kedvezmények kialakítása során a Szolgáltató köteles azok részletes tartalmát megküldeni a Közvetítő részére. A Közvetítő a Kedvezményekre vonatkozó információk beérkezését követő 5 munkanapon belül saját belátása szerint dönthet azok elutasításáról. Elutasítás esetén a Közvetítő értesíti a Szolgáltatót, a Kedvezmények elutasításának okáról annak érdekében, hogy a Szolgáltató az esetleges hiányosságokat kiküszöbölhesse. A Weboldalon kizárólag a Közvetítő által jóváhagyott Kedvezmények kerülnek feltüntetésre azzal, hogy amennyiben a Közvetítő a fenti határidőn belül nem hoz elutasító döntést, akkor az adott Kedvezmény jóváhagyottnak minősül.
 1. Nem alkalmazhatóak a Szolgáltató által olyan Kedvezmények, amelyek:
 • észszerűtlenek;
 • jogszerűtlenek;
 • a Felhasználó számára ténylegesen nem jelentenek kedvezményt;
 • a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköznek.

Az ilyen Kedvezményeket a Közvetítő saját belátása szerint jogosult a Szolgáltató előzetes értesítése nélkül, azonnali hatállyal eltávolítani a Weboldalról.

 1. Szolgáltató köteles a Kedvezményekben feltüntetett szolgáltatások, termékek, illetve termékcsoportok rendelkezésre állásának naprakész, megfelelő és pontos adminisztrálására.

 

 1. A Szolgáltató által közzétett hirdetés ajánlatnak minősül.

 

 

 1. A Szolgáltatás igénybevételének folyamata
 1. A Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak és a Szolgáltatónak a Weboldalon regisztrálnia kell magát a valóságnak megfelelő adatainak hiánytalan kitöltésével. A regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik.
 1. A Felhasználó és a Szolgáltató a Szolgáltatások igénybevételével, illetve a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok, információk Közvetítő vagy harmadikszemély jogát vagy jogos érdekét nem sértik. Felhasználó és Szolgáltató kifejezetten elfogadja, hogy ezen kötelezettség elmulasztásából fakadóan a Közvetítő semmilyen felelősséget nem vállal.
 1. Minden Felhasználónak és Szolgáltatónak csak egy darab regisztrált fiókja lehet, amelynek használatára kizárólag az adott Felhasználó vagy Szolgáltató jogosult. A Közvetítő fenntartja magának a jogot a Felhasználó vagy Szolgáltató fiókjának indokolás nélküli törlésére abban az esetben, ha a jelen pontban foglaltak súlyos megszegését észleli.
 1. A regisztráció során a Felhasználónak és az Egyedi Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Szolgáltatónak is, el kell fogadnia a regisztrációkor hatályos ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót a megfelelő mezőre kattintva. Abban az esetben, ha a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató a regisztráció során az ÁSZF és/vagy az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit nem fogadja el, úgy regisztrációja nem véglegesíthető és így az nem jön létre.
 1. A Felhasználónak és a Szolgáltatónak lehetősége van a Közvetítő hírleveleire feliratkozni a regisztráció közben, illetve regisztráció nélkül a Weboldalon található, hírlevél feliratkozási mezőre kattintva a teljes neve (cégneve) és e-mail elérhetősége megadásával. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, de a feliratkozáshoz való hozzájárulás érvényességének a feltétele, hogy az a Felhasználótól és/vagy a Szolgáltatótól származzon. A feliratkozás feljogosítja a Közvetítőt, hogy ezt követően rendszeresen hírleveleket küldjön a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató részére email útján, a hírlevélről való leiratkozásig.
 1. Partneri előfizetésre vonatkozó rendelkezések
 1. A Partner a Szolgáltatásokra való előfizetésért, valamint a Támogatói Csomagokért szolgáltatási díjat (a továbbiakban: „Díj”) köteles fizetni a Közvetítő részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel.
 1. A Szolgáltatások Díja a Weboldalon kerül feltüntetésre. A Partneri előfizetés Díjának összegét a Közvetítő saját belátása szerint módosíthatja. Amennyiben a Partner a Díj növeléséhez nem járul hozzá, és így nem fizeti meg azt, Partneri státusza megszűnik.
 1. A Díjról szóló számlát a Közvetítő minden esetben a regisztrált Partner részére állítja ki, kivéve, ha Partner a számlaviselő személyét és számlázási adatait a számla kiállítását megelőzően közli a Közvetítővel, az erre megadott mezőkben. Ez esetben a számlázási adatok mezőben a Partnernek meg kell adnia a Közvetítő által kiállított számlán feltüntetendő adatokat. Ezen adatok kerülnek feltüntetésre a Közvetítő számláján. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a számla kibocsátás és fizetés magyar forintban, valamint euróban történik, a Közvetítő díjbekérőjén, illetve számláján meghatározott adatokkal.
 1. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a díjbekérő és a számla minden esetben kizárólag elektronikus (ún. e-számla) formájában kerül kibocsájtásra a Közvetítő által.
 1. A Partner számára a Közvetítő jelenleg kizárólag banki átutalás útján teszi lehetővé a Díj rendezését.
 1. A Díjat a Partner a Közvetítő által kiállított, elektronikus úton megküldött díjbekérő alapján az alábbi bankszámlákra köteles teljesíteni:

HUF pénznemben kibocsátott számla esetében

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.;

Bankszámlaszám: 11703006-20472768-00000000

IBAN: HU25 1170 3006 2047 2768 0000 0000

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

EUR pénznemben kibocsátott számla esetében

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11763031-37578880-00000000

IBAN: HU37 1176 3031 3757 8880 0000 0000

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

 1. A Közvetítő fenntartja magának a jogot arra, hogy a Díj megfizetéséhez kapcsolódóan további fizetési módokat vezessen be a Partnerek számára.
 1. Partner az előfizetési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni egy korábbi fázisba, ahol lehetősége van a már bevitt adatok javítására.
 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy minden banki költséget és kifizetést, amely a banki utalással kapcsolatban keletkezik a Partner köteles viselni.

 

 1. A Weboldalon keresztül létrejövő szerződésekre vonatkozó feltételek

 

 1. A Weboldalon keresztül a Szolgáltatótól megrendelt árukra/szolgáltatásokra vonatkozó szerződésre, amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül, a fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 

 1. A Közvetítő kizárólag a jelen ÁSZF által meghatározott jogviszonyban rögzített szolgáltatást nyújtja, egyéb szolgáltatásokat vagy termékeket sem a Felhasználó, sem pedig a Hirdető Szolgáltató részére nem értékesít. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát Ön elveszíti.

 

 1. Amennyiben eddig az időpontig a fentiek szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a Közvetítőtől a megrendelésre vonatkozó visszaigazolást nem kapott, elállási jogát a visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja.

 

 1. A Fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználót az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.

 

 1. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó nyilatkozatát egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt a szolgáltató elektronikus levelezési címére megküldi. Az elektronikus úton megküldött elállást a Közvetítő a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.
 1. Elállás esetén a Fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles az elállással érintett terméket a Közvetítő részére, annak jelen ÁSZF-ben feltüntetett székhelyére eredeti, bontatlan (eladási) állapotban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezen felül egyéb költség nem terheli.
 1. A Közvetítő a fenti előírásoknak megfelelően gyakorolt elállás esetén köteles a Fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Termék adásvétele esetén a Közvetítő mindaddig visszatarthatja a Vételár visszafizetését, amíg a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a Közvetítő részére a bontatlan csomagolású, sértetlen Terméket visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaszállításának költségei a Felhasználót terhelik. A visszatérítés során a Közvetítő az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.
 1. A Közvetítő követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem élhet az elállás jogával a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet 29. § (1) bekezdés alapján olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

 • Jótállás és szavatosság

 

 1. A Közvetítő a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások nyújtása körében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azokban az esetekben, amikor a Kedvezményeken szereplő szolgáltatás vonatkozásában a Közvetítő közvetítő szolgáltatóként jár el, a Szolgáltató által értékesített termékekért és szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel.

 

 1. A Közvetítő tevékenységére figyelemmel tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen felmerülő jótállással, kellék- és termékszavatossággal kapcsolatos jogvita esetén a Közvetítő kizárólag közvetítő tevékenységet végez a Felhasználó és a Szolgáltató között.
 1. A jelen ÁSZF elfogadásával a Szolgáltató kifejezetten szavatolja, hogy a jótállás, a kellék- és termékszavatosság körébe eső kérdések esetében kizárólag őt terheli felelősség a Felhasználó irányában a Kedvezmények és a szerződések vonatkozásában.

 

 • Felelősség
 1. A Weboldal használatáért kizárólag az adott Felhasználó és/vagy Szolgáltató tartozik felelősséggel. A Közvetítő kijelenti, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató saját vagy más felhasználó magatartásából eredő károkért felelősséget nem vállal.
 1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk teljességéért, pontosságáért, illetve megfelelőségéért a Közvetítő nem vállal felelősséget.
 1. A Közvetítő a Weboldal biztonságos működése/használata érdekében feltételezi a Felhasználó és a Szolgáltató részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, valamint az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai ismereteket. Ezen ismeretek hiányából adódóan a Közvetítő felelősséget nem vállal.
 1. A Közvetítő fenntartja magának a jogot arra, hogy ha a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató által, a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan elkövetett jogsértések miatt kártérítés, bírság, büntetés, kötbér vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben tényleges kárától függetlenül teljes kártérítési igénnyel lépjen fel.
 1. Közvetítő szolgáltatói minőségére tekintettel a Közvetítő semmilyen esetben sem köteles beavatkozni Felhasználó és a Szolgáltató között felmerült jogvitákba. Bármely ilyen jellegű jogvita kialakulása esetére a Felhasználó és a Szolgáltató mentesítik a Közvetítőt mindennemű igénytől, követeléstől, kártérítéstől, valamint bármely egyéb a Közvetítő felelősségének megállapítására irányuló eljárástól. A jelen pontban rögzített rendelkezések betartása mellett a Felhasználó és a Szolgáltató egyaránt jogosult írásban megküldeni a másik féllel szembeni panaszát a Közvetítő részére.
 1. A Közvetítő és a Szolgáltató között létrejövő jogviszonynak megfelelő szerződéses szolgáltatások nyújtása a jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatásoktól függetlenül, a Felhasználó és a Szolgáltató egyedi megállapodása szerint valósul meg. A Szolgáltatások jellegére tekintettel a Közvetítő mindennemű felelősségét kizárja a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyban felmerült jogviták esetére.
 1. A Közvetítő a Szolgáltatások nyújtását a Weboldal és 95%-os éves rendelkezésre állása mellett vállalja. A rendelkezésre állás mértékének megállapítása szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 (egy) munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról a Közvetítő megfelelő időben – legalább az adott karbantartást megelőző 5 (öt) munkanappal korábban – előre értesítette a Felhasználót és a Szolgáltatót a Weboldalon keresztül.
 1. A Közvetítő a Felhasználó és a Szolgáltató által a Szolgáltatások igénybevétele során a Weboldalon elérhetővé tett tartalmak jogszerűségét jogosult, de nem köteles vizsgálni. Ezen tartalmak jogszerűségéért minden esetben a Felhasználó és a Szolgáltató tartozik kizárólagos felelősséggel.
 1. A Közvetítőt nem terheli felelősség akkor sem, ha bármilyen működési hiba merül fel az internetes hálózatban – informatikai, távközlési (internet) szolgáltatóknak felróhatóan –, mely megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését, illetve a Szolgáltatások nyújtását.
 1. A Weboldal működtetését a Közvetítő részben közvetítő szolgáltatóként, az Elker. tv-ben foglaltaknak megfelelően végzi. E körben a Közvetítő semmilyen felelősséget nem vállal az általa fenntartott online felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, az így keletkezett károkkal, továbbá a Weboldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy azok megszüntetésével kapcsolatban. Ezen kívül Közvetítő kizárja a felelősségét a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tekintetében.
 1. A Közvetítő vis maiornak minősít minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső okot, eseményt vagy körülményt, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen szerződésből fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány (SARS-Cov-2 koronavírus), sztrájk stb. Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen szerződésben vállaltak felfüggesztődnek. A vis maior-ból eredő, vagy egyéb, a Közvetítő irányításán kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károk, ideértve, de nem kizárólagosan:
 • a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítás késedelméből adódó,
 • vírusok által okozott,
 • szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
 1. A Szolgáltatások igénybevételekor, illetve a regisztrációkor közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Közvetítő felelősséget szintén nem vállal. Ugyanígy a Közvetítő teljes mértékben kizárja a felelősségét, amennyiben a Felhasználó a fentiekben szabályozott korhatár elérése nélkül veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

 

 • A Weboldal használata
 1. A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Közvetítő jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF betartása mellett használható.
 1. A Felhasználó és a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt a Közvetítő szabályzataiban meghatározott módon és a jogszabályok betartása mellett használja. A Felhasználó és a Szolgáltató köteles a Weboldal működését a Weboldalon található magyarázatok elolvasása mellett megismerni, illetve azok működéséről kellő gondosság mellett tájékozódni.
 1. A Felhasználó nem jogosult a Közvetítőt, mint üzleti partnerét megjeleníteni, esetleges lógóját, arculatát felhasználni. Köteles kerülni annak látszatát is, hogy a Közvetítő és közötte üzleti partneri viszony áll fenn.
 1. A Felhasználó és a Szolgáltató nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a Weboldal biztonságos működését veszélyeztetné. A Felhasználó és a Szolgáltató semmilyen módon nem keltheti magatartásával azt a látszatot, hogy a Közvetítő vagy annak partnerei nevében tesz ajánlatot.
 1. Abban az esetben, ha a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató Weboldalt üzemeltet és a honlapjára bármilyen formában fel kívánja hívni a figyelmet, vagy ott a Közvetítőre vonatkozó megjelenést kíván elhelyezni (akár képi, akár írásbeli), akkor ehhez köteles a Közvetítő írásos hozzájárulását kérni. Ennek hiányában a Közvetítő megjelenítésére semmilyen formában nem jogosult.
 1. A Közvetítő megtilthatja a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató számára a Weboldal használatát és törölheti regisztrációját, amennyiben a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató akadályozza vagy veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működését, különösen, ha a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató tevékenysége:
 • a részére nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre;
 • a szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők számítógépén, vagy szerverén tárolt, illetve az elektronikus szolgáltatás igénybevétele kapcsán használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy erre irányuló kísérletet tesz;
 • Közvetítő szerverén tárolt állományok, adatok engedély nélküli megváltoztatását eredményezi, vagy erre irányuló kísérletet tesz.
 1. A Közvetítő a Weboldal biztonságos működése és a jelen fejezet pontjaiban leírtak betartása, illetve adott esetben elkerülése érdekében jogosult azok teljes körű ellenőrzésére.
 1. A Weboldalt a Közvetítő üzemelteti, aki jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni, vagy eladni.

 

 1. Szerzői jogi rendelkezések

 

 1. Jelen ÁSZF keretében a Közvetítő által létrehozott és már meglévő szellemi alkotások (különösen a Weboldal, illetve annak alapját képező Szoftver vagy egyéb szellemi alkotás és ezek bármely kombinációja, függetlenül attól, hogy az adott teljesítményt nyilvántartásba vették avagy sem, és függetlenül attól, hogy az adott teljesítmény kifejezett jogi védelemben részesül avagy sem) (a továbbiakban együttesen: „Szellemi Alkotások”) vonatkozásában a Felek kifejezetten megállapodnak az alábbiakban:
 1. Közvetítő kijelenti és szavatolja, hogy a Szellemi Alkotások saját alkotásai, illetve azok vonatkozásában rendelkezik mindazon jogokkal, melyek a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek – különösen az esetleges jogátruházás és/vagy felhasználási engedély nyújtása – jogszerű teljesítéséhez szükségesek és amelyek létrehozása, illetve jelen szerződéssel történő esetleges átruházása vagy azokra vonatkozó felhasználási engedély nyújtása harmadik személyek jogát nem sérti, és harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely Felhasználó és Szolgáltató jogszerű felhasználását kizárja vagy akadályozza. Közvetítő kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeket – különös tekintettel a Szellemi Alkotásokra vonatkozóan – jogosult és képes teljesíteni.
 1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF keretében a Közvetítő által létrehozott Szellemi Alkotások jogait Közvetítő saját magának fenntartja. Felek megállapodnak, hogy a Szellemi Alkotások – különösen a szerzői művek –vonatkozásában a Közvetítő a Felhasználó és a Szolgáltató részére a szerződésszerű teljesítéshez, illetve a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben meghatározott terjedelemben történő igénybevételéhez szükséges terjedelmű, Magyarország területére kiterjedő, a jelen ÁSZF szerinti jogviszony fennállásáig tartó, nem kizárólagos felhasználási engedélyt ad. Felek rögzítik, hogy jelen bekezdés szerinti felhasználási engedély kiterjed mindazon jogokra, melyek nélkül a Felhasználó és a Szolgáltató a Közvetítő által létrehozott Szellemi Alkotásokat a szerződéssel elérendő célokra felhasználni nem lenne jogosult.
 1. A Felek rögzítik, hogy a Felhasználó és/vagy a Szolgáltató regisztrációjának bármely okból történő megszűnése, továbbá a Közvetítő és a Felhasználó, valamint a Közvetítő és a Szolgáltató között fennálló jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a felhasználási engedély automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
 1. Tilos a Szellemi Alkotások körébe tartozó tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Közvetítő előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.
 1. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen tartalmat átvenni a Közvetítő előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak az adott Weboldalra, illetve való hivatkozással együtt lehetséges.
 1. A Közvetítő fenntartja minden jogát a Weboldal, a Szolgáltatások és a Szellemi Alkotások valamennyi elemére, azok domain neveire, az azok alapján képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 1. Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 1. Felhasználó és Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Közvetítőtől származó előzetes, írásos felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Felhasználónak és a Szolgáltatónak kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,- Ft, valamint szavanként bruttó 20.000,- Ft. Felhasználó és Szolgáltató jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Közvetítő által meghatározott kötbér összegét arányosnak tartja, és ennek megfelelően veszi igénybe a Szolgáltatásokat.
 1. A jelen ÁSZF-ben szabályozott bármely szerzői jogi jogsértés esetén a Közvetítő közjegyzői ténytanúsítványt vesz fel, melynek költségét a Közvetítő minden esetben a jogsértést elkövető Felhasználóra és/vagy a jogsértést elkövető Szolgáltatóra hárítja.

 

 • A szerződéses jogviszony megszűnése
 1. A Közvetítő fenntartja a jogot, hogy törölje a Felhasználó vagy Szolgáltató regisztrációját a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési Tájékoztatóban és a Közvetítő egyéb szabályzataiban foglaltak Felhasználó vagy Szolgáltató általi megsértése esetén.
 1. A Közvetítő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti a Felhasználó vagy Szolgáltató regisztrációját különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
 • ha a Felhasználó/Szolgáltató magatartása erre alapos okot ad;
 • ha a Felhasználó/ Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, a Weboldalt, illetve a Szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használja;
 • ha a Felhasználó/ Szolgáltató a hatályos jogszabályok rendelkezéseit megszegi;
 • ha a Felhasználó/ Szolgáltató törli regisztrációját;
 • a Közvetítő a Szolgáltatások nyújtását és/vagy a Weboldalt megszünteti.

 

 

 • Kapcsolattartás, Panaszok kezelése

 

 1. A Felhasználó és a Szolgáltató a Közvetítővel a jelen ÁSZF-ben meghatározott hivatalos e-mail címen, a Felhasználó a Szolgáltatóval az általa a Szolgáltatások igénybevételekor vagy a regisztrációkor megadott e-mail címen jogosult tartani a kapcsolatot.
 1. A Felhasználó és a Szolgáltató kifogásait, panaszait, észrevételeit írásban, a Közvetítő részére e-mail üzenet útján közölheti, amelyet Közvetítő köteles 8 munkanapon belül kivizsgálni, illetve megválaszolni és a vizsgálat eredményét/ válaszát a Felhasználóval és a Szolgáltatóval az általa a Szolgáltatások igénybevételekor vagy a regisztrációkor megadott e-mail címére megküldve közölni.
 1. A panaszra/kifogásra adott válasznak tartalmaznia kell a Felhasználó és a Szolgáltató panaszára adott érdemi választ, megjelölve az egyéb, következő pontban felsorolt jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.
 1. Amennyiben a Közvetítő és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Közvetítővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

 • Adatkezelési alapok

 

 1. A Felhasználó és a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására.
 1. A Felhasználó és a Szolgáltató személyes adatainak kezeléséről a Közvetítő Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik, mely közvetlenül elérhető a Weboldal alján található linkre https://airthecash.com/adatvedelmi-iranyelvek/ kattintva.
 1. A Felhasználó és a Szolgáltató tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat a Közvetítő rögzítse és a Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevételét követően a szolgáltatás kötelmi jogi elévülési idejéig, illetve a szolgáltatásról kiállított számla számviteli őrzéséig tárolja. A Közvetítő a Felhasználó és a Szolgáltató által megadott adatokhoz harmadik személyek számára hozzáférést egyáltalán nem jogosult biztosítani, az adatok rögzítése csak a szolgáltatás visszakereshetőségét szolgálja az esetleges panaszok felmerülésekor.
 1. A Felhasználó és a Szolgáltató semmiféle jogosultságot nem szerez a Közvetítő vagy harmadik személy jogos tulajdonost illető vagyoni értékű jogára nézve, illetve a jelen ÁSZF-ben nem megnevezett bármely jogosultságra az adott tulajdonos kifejezett engedélye nélkül.
 • Záró rendelkezések

 

 1. Jelen ÁSZF a Közvetítő által történt jóváhagyást követően, a Közvetítő általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi módosított ÁSZF közzétételével veszti hatályát). A Felhasználó és a Szolgáltató kifejezetten elfogadja, hogy a Közvetítő bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a Közvetítő a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével köteles a Weboldalon nyilvánosságra hozni és a Felhasználó és a Szolgáltató számára megismerhetővé tenni.

 

 1. A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. október 07. napja

hu_HU